Mette Wedege statautoriseret fodterapeut

Datapolitik

Klinik for Fodterapi ved Statsaut. Fodterapeut Mette Wedege er underlagt persondatalo-ven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG Fodterapeut Mette Wedege, Schweizerdalsvej 13, 2610 Rødovre, telefon 36 72 17 22, CVR.nr.: 22020439, e-mail info@mettewedege.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journa-lisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædi-skomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: - Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer - Personnummer/CPR.nr. - Helbredsoplysninger - Oplysninger om pårørende - Oplysninger om værger Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslo-ven/persondataloven og persondataforordningen. Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nød-vendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplys-ninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patient-journaler. Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyld-ning af din patientjournal. Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikati-on med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere og evt. andre fodterapeu-ter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle vær-ge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark. Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behand-ling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler. Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forplig-tet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette ind-holdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opda-tere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundheds-personers patientjournaler. Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er regi-streret om dig hos Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personop-lysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til fodterapeut Mette Wedege på e-mail info@mettewedege.dk eller telefonnummer 36 72 17 22.

5. DATAPORTABILITET Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. KLAGE Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatil-synet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.